Dodano: 2015-10-30

DWA ODDZIAŁY W GMINIE OŁAWA!

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że dzięki uprzejmości lokalnych władz samorządowych pod przewodnictwem Pana Wójta Jana Kownackiego od listopada 2015 roku na terenie GMINY OŁAWA powstaną dwa oddziały Akademii Siatkówki Kadziewicz Siezieniewski Dobrowolski. Dzięki tej współpracy Akademia Siatkówki obejmie opieką 40 dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych i rozpocznie zajęcia aktywizujące z najmłodszym pokoleniem adeptów naszej dyscypliny sportu.

Oddziały Akademii Siatkówki na terenie GMINY OŁAWA zlokalizowane będą w DRZEMLIKOWICACH i MARCINKOWICACH. W najbliższych dniach pojawią się informacje dotyczące naboru, godzin zajęć oraz Trenerów opiekujących się Oddziałami, pod koordynacją odpowiedzialnego za województwo dolnośląskie Pawła Siezieniewskiego. Informacje znajdziecie w zakładce ODDZIAŁY – NAZWA ODDZIAŁU – INFORMACJE

GMINA OŁAWA  polożona jest w powiecie oławskim we wschodniej części województwa dolnośląskiego na pograniczu z województwem opolskim. Liczba ludności zamieszkującej tereny Gminy na dzień 1.01.2014 roku to 14.781

GMINA OŁAWA 

We wczesnym średniowieczu pojawiają się pierwsze wzmianki o miejscowościach położonych na terenie Gminy.  Najstarszy dokument z 1149 r. wymienia Sobocisko wśród dóbr nadanych przez Piotra Włostowica klasztorom we Wrocławiu. W 1163 r. tereny ziemi oławskiej otrzymał Bolesław Wysoki, najstarszy syn Władysława Wygnańca. Do 1311 r. należały one do księstwa wrocławskiego, a następnie legnicko-brzeskiego. Od 1329 aż do 1526 r. znajdowały się pod panowaniem czeskim. Po śmierci króla Czech i Węgier Ludwika w bitwie pod Mohaczem w 1526 r. ziemia oławska wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie austriackich Habsburgów. Na skutek reformacji i edyktu księcia Fryderyka II w 1534 r. podoławskie kościoły przejęli protestanci. Przełomowe wydarzenia w życiu ludności zamieszkującej okolice Oławy nastąpiły podczas wojny trzydziestoletniej (1618-48), kiedy to wiele wsi stało się miejscem przemarszów wrogich armii, kwaterunków wojsk, rozbojów i rabunków, a przede wszystkim wysokich podatków i kontrybucji. Wskutek zniszczeń i epidemii kwitnące dotąd miejscowości doprowadzone zostały na skraj ubóstwa i upadku. Sytuacja odwróciła się, gdy w latach 1691-1734 Oławę wraz z okolicznymi wsiami  otrzymał polski królewicz i syn zwycięzcy spod Wiednia – Jakub Sobieski. Lata jego panowania na ziemi oławskiej to bezsprzecznie „złote czasy” rozwoju. Trwający po wojnach śląskich pokój zakłócony został w czasie kampanii napoleońskiej na początku XIX w., kiedy przez teren Gminy przechodziły oddziały wojsk francuskich i sprzymierzonych. Przemarszom wojsk towarzyszyły kontrybucje i uciążliwe kwaterunki. Intensywny rozwój gospodarczy następuje dopiero w 2 poł. XIX i na początku XX wieku. Przełomowym momentem było uruchomienie w 1842 r. pierwszej na Śląsku linii kolejowej łączącej Wrocław z Oławą oraz powstanie w 1910 r. kolejki wąskotorowej na trasie Oława – Jaczkowice – Marszowice – Boreczek. Pomyślny rozwój przerwany został przez wybuch I wojny światowej.  

Na przełomie stycznia i lutego 1945 r. podoławskie wsie zdobyte zostały przez oddziały radzieckie I Frontu Ukraińskiego, dowodzonego przez marszałka Iwana Koniewa. W drugiej połowie 1945 r. na mocy postanowień w Jałcie i Poczdamie zaczęli napływać nowi osadnicy, głównie z dawnych kresów wschodnich Rzeczpospolitej. Dla ziemi oławskiej rozpoczęły się ponownie polskie dzieje. 
W 1973 r. w wyniku reformy administracji i połączenia dotychczasowych gromad powstała gmina Oława.
4 stycznia 1973 r. odbyła się inauguracyjna sesja nowopowołanej Gminnej Rady Narodowej w Oławie. Cztery dni wcześniej, zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, rozpoczęła swoje istnienie GMINA OŁAWA. W jej skład weszły, w całości lub w części, dotychczasowe Gromadzkie Rady Narodowe w Bystrzycy Oławskiej, Częstocicach, Godzikowicach, Godzinowicach, Marcinkowicach i Wierzbnie. W nowej gminie znalazły się 33 wsie sołeckie
Podstawowym zadaniem pierwszego samorządu i władz wykonawczych było scalenie dotychczasowych gromad w jeden organizm społeczno-gospodarczy, wyrównanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych gromad, rozpoczęcie rozwiązywania problemów z nowej perspektywy.
Gmina miała wówczas charakter typowo rolniczy, choć w znacznej mierze właściciele małych gospodarstw stanowili tzw. grupę chłoporobotników. W tym czasie dokonano scalenia gruntów, stworzono warunki powstawania gospodarstw specjalistycznych, udzielano pomocy rolnikom w modernizacji ich gospodarstw. Obok sektora indywidualnego funkcjonowały gospodarstwa państwowe i spółdzielcze. Władze Gminy poprawiły bazę oświaty i kultury. GS rozbudował sieć placówek handlowych, a SKR poprzez kółka rolnicze zmechanizował wieś i roboty polowe.
Nowych impulsów nabrało codzienne życie wsi. Zaktywizowały się działające w poszczególnych miejscowościach organizacje społeczne: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, ludowe zespoły sportowe i inne formalne oraz nieformalne grupy skupiające mieszkańców.  Wzrósł poziom kształcenia dzieci i młodzieży, zmodernizowano szkoły, wprowadzano zajęcia pozaszkolne, rozwinął się sport szkolny organizowany przez Szkolne Zespoły Sportowe. Na terenie GMINY OŁAWA znajduje się wiele wspaniałych zabytków, na szczególną uwagę zasługują zespoły pałacowe w Oleśnicy Małej i Jakubowicach, a także zabytkowe kościoły i krzyże pokutne. Do ewidencji zabytków wpisano 303 obiekty.

strona internetowa : www.gminaolawa.pl